Digitaal procesdossier (DPD)

Het personeelsblad Politie van aug. 2021 meldt dat bij de politie een nieuwe applicatie, het digitaal procesdossier, in gebruik is genomen. Met dit systeem kan men strafrechtelijke dossiers opmaken, waardoor veel papierwerk verdwijnt. 

De vraag is of in boa-land ook een dergelijk systeem in gebruik is. Het systeem zal aan de eisen moeten voldoen die het Besluit processtukken in strafzaken stelt. Boa's behoren in veel meer zaken dan veelal wordt aangenomen, een compleet dossier op te maken. Het is immers niet toegestaan om bij verschil van inzicht over de feiten of de strafbaarheid een aankondiging van strafbeschikking op te maken. Zie ook het Feitenboekje 2021, blz. IX.
Het genoemde besluit bepaalt dat bij alle zaken waarop max. zes jaar gevangenisstraf is gesteld, een procesdossier moet worden opgemaakt. 


Advies Innovatiewet Strafvordering

Op 16 juli 2021 is in de Staatscourant het advies van de RvS gepubliceerd over de invoering van bepaalde onderdelen Sv.
Voor de boa is in elk geval van belang kennis te nemen van het voornemen tot:
- de bevoegdheid van de hovj om in beslag genomen goederen terug te kunnen geven (blz. 32)
- de bevoegdheid van de opsp.ambt. om beeld en geluidsopnamen verhoor te gebruiken als bewijs (blz. 39)

- toelaten als bewijsmiddel van beeld en geluidsopnamen (blz. 40)

In de bijgevoegde publicatie als pdf, zijn deze delen geel gemarkeerd. 

 

Het gehele stuk bestaat uit 91 pagina's, waarvan een groot gedeelte toelichting is. 

Download
Innovatiewet SV, juli 2021.pdf
Adobe Acrobat document 6.2 MB

Wet handhaving kraakverbod

In het Staatsblad nr. 2021-285 is een wijziging van art. 551a Sv gepubliceerd. De inwerkingtreding wort bij KB bepaald.
Bij overtreding van art. 138, 138a of 139 WvSr kan de OvJ na machtiging van de RC aan de opsporingsambtenaar bevelen geven ter handhaving van het kraakverbod.
De gehele tekst van de veranderingen ziet u in onderstaande pdf. 

Download
Wet handhaving kraakverbod.pdf
Adobe Acrobat document 44.8 KB

Aanpassing Regeling domeinlijsten boa

In de Stcrt. nr. 27747 van 4 juni 2021 is voor de boa domein I een aanpassing gepubliceerd. Per 1 juli a.s. wordt de Alcoholwet van kracht, waarbij de DenH-wet vervalt. De boa wordt bevoegd voor de nieuwe artikelen 45 en 45a Alcoholwet. (Aw?) 
Deze artikelen gaan we ook vinden in art. 1 Wed. Ook deze wet is veranderd per 1 juli a.s. 
Alle wijzigingen vindt u in onderstaande pdf van de betreffende Staatscourant. 

Download
Aanpassing-Domeinlijst.pdf
Adobe Acrobat document 319.1 KB

Nieuwe feitcode gebruik lachgas

Vanaf 1 juli 2021 is een bestuurlijke strafbeschikking mogelijk voor het gebruik van lachgas of ander openlijk drugsgebruik.
De Commissie Feiten en Tarieven van het OM stelt een feitcode op voor art. 2.74a van de Model-APV van de VNG. 
Door deze wijziging is het vanaf 1 juli mogelijk een bestuurlijke strafbeschikking voor deze feiten uit te vaardigen. 

Het bestaande artikel 2.48a van de Model-APV wordt geschrapt. De VNG adviseert gemeenten om dit artikel ook te schrappen als het in hun APV is opgenomen. 

 

Het nieuwe artikel luidt:

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik 

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.