Omgevingswet nu per 1-1-2024

Minister De Jonge heeft in een brief van 26 jan. 2023 aan de kamers laten weten dat hij de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking wil laten treden. Dit is het vijfde uitstel. 
Veel partijen krijgen ondertussen een punthoofd van alle uitstellen. 


Feitenboekjes 2023 per 1 maart a.s.

10-1-2023: Na informatie bij het OM blijkt dat de Feitenboekjes 2023 nog niet zijn gepubliceerd. 
Het OM zal deze boekjes per 1 maart 2023 publiceren. Tot die tijd worden de boekjes 2022 gebruikt.
Net als afgelopen jaar geldt dat nu is aangekondigd dat per 1 juli a.s. de Omgevingswet in

werking zal treden. Als dat doorgaat, zullen alle boekjes opnieuw worden uitgegeven per 1 juli.


Landelijke Handhavingsstrategie 2022

Op Iplo.nl is vermeld dat de Landelijke handhavingsstrategie Omgevingsrecht in oktober 2022 is vastgesteld. 
De uitgebreide samenvatting is hieronder als pdf opgenomen. 
Deze LHSO is de opvolger van de LHS uit 2014. De aansluiting op de Omgevingswet is nu veel beter gelegd, ook de bestuurlijke boete is nu opgenomen. De relatie tussen bestuur- en strafrecht is beter omschreven en geborgd. Ook is een onderzoek aangekondigd waarom sommige overheden de LHS(O) niet volgen en/of niet juist toepassen.

Let op: de O staat voor Omgevingsrecht. Dus niet alleen Omgevingswet. 
In de LHSO staat op blz. 5 vermeld dat bij de vaststelling de LHS uit 2014 vervalt. Die is dus nu vervallen en kan niet meer worden gebruikt. 

Vreemd genoeg is er betrekkelijk weinig ruchtbaarheid gegeven aan deze belangrijke verandering. 

Download
landelijke-handhavingsstrategie-omgeving
Adobe Acrobat document 979.1 KB